تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 87
19.07.2024ف، هیرمنددرد غربت، رُخ مخرش مهاجرت آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
63
34
03.06.2024ف، هیرمندنظر، نقد، اعتراض و بحث صلاحیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
25.04.2024ف، هیرمندفهرست ناکامل پیامد های کودتای ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
63
8
21.04.2024ف، هیرمندیاد فشرده ای از کار های نشراتی مرحوم ولی احمد نوری در رسانه های انترنتیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
09.04.2024ف، هیرمندادای دینی به یک مبارز پیگیر، حمید مبارزآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
04.03.2024ف، هیرمندجنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
05.01.2024ف، هیرمندنگرش شتابزده به ابعاد تحلیل سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
28.11.2023ف، هیرمندسوال تشخیص هویت برخی از افراد اخراج شده از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.09.2023ف، هیرمندحق و سهم افغانستان از آب دریای آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.09.2023ف، هیرمندچهره های قهرمان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.07.2023ف، هیرمنددر سوگ وفات داکتر سید موسی صمیمیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
25.05.2023ف، هیرمندنکاتی در بحث آب دریای هلمند(هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
03.04.2023ف، هیرمندمرحوم ولی احمد نوری وطن دوست بی همتاآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
20.03.2023ف، هیرمندحکم دستگیری پوتین از سوی ICCآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
08.03.2023ف، هیرمندحقوق زن در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشرآرشیف نویسندهمقام زن
63
6
13.02.2023ف، هیرمندنکاتی پیرامون جامعه شناسی جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
10.12.2022ف، هیرمندمدارا – رواداری la tolérance در نظام حقوق بشریآرشیف نویسندهحقوق بشر
63
39
24.11.2022ف، هیرمندخصایل مستعمره نشینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.10.2022ف، هیرمندجبران خسارات جنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.09.2022ف، هیرمنداثر جفای بزرگ از قلم داؤود ملکیارآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
63
36
09.07.2022ف، هیرمندمعرفی دو کتاب از قلم نجیب روشنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
63
34
01.06.2022ف، هیرمندگذر شتابزده ای بر جنگ شناسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
10.04.2022ف، هیرمنددر سوگ ولی احمد نوری فرزند اصیل افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
05.04.2022ف، هیرمنداستاد ولی احمد نوری دگر در میان ما نیستآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
17.03.2022ف، هیرمندیاد واره ای از داوود موسیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
31.01.2022ف، هیرمنددیداری با کتاب « فرگشت جهانی شدن» از داکتر صمیمیآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
17.01.2022ف، هیرمندالزامیت دول جدید ناظر بر رعایت معاهدات بین المللیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
11.12.2021ف، هیرمندکرامت انسانی ارزش بنیادی انسانآرشیف نویسندهحقوق بشر
63
39
18.07.2021ف، هیرمند... و جنگ نیابتیآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
25.06.2021ف، هیرمندجنگ روانی چه نوع جنگی استآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
08.06.2021ف، هیرمندنسبیت فرهنگی و ارزش های حقوق بشریآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
03.05.2021ف، هیرمندنقش مطبوعات برون مرزی افغان ها در شرایط کنونی آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
63
34
27.04.2021ف، هیرمندمسلخ "نسل کشی" نسل هاآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
63
3
27.04.2021ف، هیرمندمسلخ "نسل کشی" نسل هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
17.03.2021ف، هیرمندروشنفکر سنوات ماضیه قسمت دوم و اخیرآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
07.03.2021ف، هیرمندجایگاه مساوات یا اصل تساوی در عدالت اجتماعیآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
23.02.2021ف، هیرمندروشنفکرسنوات ماضیه (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
01.01.2021ف، هیرمندنکات توضیحی در بارۀ حق آزادی بیانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
63
34
18.11.2020ف، هیرمنددشنام زبان انزجار و نفرتآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
63
4
14.08.2020ف، هیرمندنگاهی به رویداد مربوط به خانم بلقیس روشنآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
63
4
13.06.2020ف، هیرمندفصل عاشقی - احمد ظاهر آوازخوان همیشه جوان وطنآرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
63
40
08.06.2020ف، هیرمندسیاست شناسیLa Politologie و حواشیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
08.03.2020ف، هیرمندنگونبخت ترین زن جامعۀ ماآرشیف نویسندهمقام زن
63
6
29.01.2020ف، هیرمندتعقیب متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
21.01.2020ف، هیرمندتعصب چیست ؟ متعصب کیست؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
14.01.2020ف، هیرمندناسیونالیزم زیر پوست جمهوری اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
28.12.2019ف، هیرمندفاجعۀ شش جدی؛ مبداء اشغال و مداخلات بعدیآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
63
9
10.12.2019ف، هیرمندیادی از اعلامیۀ جهانی حقوق بشرآرشیف نویسندهحقوق بشر
63
39
24.11.2019ف، هیرمندکودکی غارت شده - به پاس برگزاری روز کودکآرشیف نویسندهروز طفل
63
38
13.07.2019ف، هیرمندعشقری، فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابلآرشیف نویسندهشعر و ادب
63
17
07.03.2019ف، هیرمندزنان افغان از کدام دستاورد های شان حفاظت کنندآرشیف نویسندهمقام زن
63
6
22.02.2019ف، هیرمنداهانت به باورها و افراد با الفاظ نامناسبآرشیف نویسندهافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
63
20
09.12.2018ف، هیرمندگرامیداشت از صدور "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر"آرشیف نویسندهسازمان ملل متحد
63
31
25.11.2018ف، هیرمندخواهر بگو حین چپاول کابل چه بلا های بر سرت آوردندآرشیف نویسندهفاجعۀ قتل فرخنده
63
22
03.10.2018ف، هیرمندحقوق سیاسی افغان های مقیم خارج آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
17.05.2018ف، هیرمندارزیابی "امنیت ملی"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.04.2018ف، هیرمندامنیت را بشناسیم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
04.04.2018ف، هیرمندنکاتی چند پیرامون «تعدیل قانون اساسی در افغانستان»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.01.2018ف، هیرمند"ره آورد" دستاوردی از یک کار حرفه ییآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
10.12.2017ف، هیرمندبه گرامیداشت از صدور "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.11.2017ف، هیرمندچرا لویه جرگه...؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
11.11.2017ف، هیرمندنگاهی به کتاب تحقیقی "کالبد شکافی بحران افغانستان"آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
11.11.2017ف، هیرمندنگاهی به کتاب تحقیقی "کالبد شکافی بحران افغانستان"آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
03.11.2017ف، هیرمندروش معرفی کتابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.10.2017ف، هیرمندسازمان ملل متحد هفتاد و دو ساله شدآرشیف نویسندهسازمان ملل متحد
63
31
26.09.2017ف، هیرمنداستقلال پیچیدگی ها و تحولاتشآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
63
2
07.08.2017ف، هیرمند"موضع گیری" و انواع "مواضع"آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
19.07.2017ف، هیرمنداخلاق سیاسی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
19.04.2017ف، هیرمندجوامع عقب مانده و ناسیونالیزمآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
06.04.2017ف، هیرمندفاصلۀ ناسیونالیزم معاصر و پوپولیزمآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
08.03.2017ف، هیرمندتبعیض جنسیتی و زن ستیزیآرشیف نویسندهمقام زن
63
35
10.02.2017ف، هیرمندتمدن و فرهنگ های محلی شامل حوزۀ آن آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
09.12.2016ف، هیرمندکرامت انسانی - ارزش بنیادی انسانآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
23.11.2016ف، هیرمندنقش رفع خشونت علیه زن در نظم عمومی جامعهآرشیف نویسندهمقام زن
63
35
31.10.2016ف، هیرمند«جنگل» و «انداخت»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.10.2016ف، هیرمندعوامزدگی و پوپولیزمآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
13.08.2016ف، هیرمندحالت اضطرار"Etat D’urgence" چگونه حالتی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
23.05.2016ف، هیرمندایران و استفادۀ حربی از پناهجویان افغانآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
10.05.2016ف، هیرمند«نفرت» و «تبلیغ نفرت» (قسمت دوم و اخیر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
03.05.2016ف، هیرمند«نفرت» و «تبلیغ نفرت» (قسمت نخست)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
07.03.2016ف، هیرمندبه پیشباز از هشتم مارچ - روز جهانی زنآرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
63
48
07.02.2016ف، هیرمندایجاد بی باوری به محکمۀ جزایی بین المللی بخش دوم و اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
25.01.2016ف، هیرمندایجاد بی باوری به محکمۀ جزایی بین المللی ( I.C.C)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
20.12.2015ف، هیرمندرابطۀ نگارنده و ناشر(رسانه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
09.12.2015ف، هیرمندبه گرامیداشت از صدور "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر"آرشیف نویسندهحقوق بشر
63
39
15.11.2015ف، هیرمندنکات مختصر در بارۀ حق مالکیت معنویآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
63
15
07.11.2015ف، هیرمندآریانا افغانستان آنلاین پیامی از نیاکان – امیدی به آیندگانآرشیف نویسندهافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
63
20