تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-08T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​تبریک عقل شیطانی!

بدین و سیله عقل شیطانی را به برقع پوش افغان جرمن، کاکر «نبیل خان عزیزی» تبریک میگویم.

علامه اقبال میفرماید:

ای بسا ادم که ابلیسی کند، 

و این همان تکتیکی است که در ویب دپلوم انجنیر صاحب قیس جان کبیر، از آن استفاده به عمل میاید.

اعوذ بالله من الشطن الرجیم. 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 09.07.2024 16:48 توسط  
آخرین اصلاح در 09.07.2024 23:05 توسط 1073741823